Free Web Space | BlueHost Review  

Header
 ຫົວຂໍ້
 ໜ້າຫລັກ
 ປະທານ ສຸພານຸວົງ
 ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
 ຄະນະສຶກສາສາດ
 ຄະນະເສດຖະສາດແລະການທ່ອງທ່ຽວ
 ຄະນະກະເສດສາດແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
 ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
 ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ
 ຫໍສະມຸດ
 ສະໂມສອນ
 ຫໍອາຫານ
 ຫໍພັກນັກສຶກສາ
 ຕິດຕໍ່
 ກ່ຽວກັບ
 ລົງທະບຽນ
 ຊື່ຜູ້ໃຊ້

 ລະຫັດຜ່ານ


ຈື່ຈຳ
​​​​​​ ລະຫັດຜ່ານເສຍ?
 ທ່ານມີບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ຫລື ຍັງ? ລົງທະບຽນໃໝ່
 ຄະນະເສດຖະສາດແລະການທ່ອງທ່ຽວ
 

ຄະນະເສດຖະສາດແລະການທ່ອງທ່ຽວ

Faculty of Economics & Tourism    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການ ທ່ອງທ່ຽວ(ຄສທ) ມຸ້ງໝາຍຜະລິດນັກ
ວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງລາວ ສົ່ງເສີມທັກສະແນໃສ່ຄວາມສະໜອງ
ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະ
ກຳໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ
ພິເສດໄປກ່ວານັ້ນຫລວງພະບາງເມືອງ
ມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບເປັນຈຳ
ນວນບໍ່ໜ້ອຍຈາກການລົງທຶນໃນດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ພາກວິຊາທຸລະກິດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ງມຸ້ງໝາຍກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນຸພາບດີເລີດ ເພື່ອສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການໃນທຸລະກິດຂະແໜງດັ່ງກ່າວ.
                                Faculty of Economics & Tourism 

  ປະກອບມີ 5 ສາຂາວິຊາຮຽນ 

  • ສາຂາວິຊາ ເສດຖະສາດ.      
  • ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທົ່ວໄປ.
  • ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດການ ທ່ອງທ່ຽວ.
  • ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດລະຫວ່າງ ປະເທດ.
  • ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດໄອທີ.


    Faculty of Economics & Tourism
 
     
© 2009 ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ