Free Web Space | BlueHost Review  

Header
 ຫົວຂໍ້
 ໜ້າຫລັກ
 ປະທານ ສຸພານຸວົງ
 ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
 ຄະນະສຶກສາສາດ
 ຄະນະເສດຖະສາດແລະການທ່ອງທ່ຽວ
 ຄະນະກະເສດສາດແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
 ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
 ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ
 ຫໍສະມຸດ
 ສະໂມສອນ
 ຫໍອາຫານ
 ຫໍພັກນັກສຶກສາ
 ຕິດຕໍ່
 ກ່ຽວກັບ
 ລົງທະບຽນ
 ຊື່ຜູ້ໃຊ້

 ລະຫັດຜ່ານ


ຈື່ຈຳ
​​​​​​ ລະຫັດຜ່ານເສຍ?
 ທ່ານມີບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ຫລື ຍັງ? ລົງທະບຽນໃໝ່
 ຂ່າວ
photo ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
ອ່ານຕໍ່...
 ໜ້າຫລັກ


ປະຫວັດໂດຍຫຍໍ້


Souphanouvong University     ເພື່ອເປັນການພັດທະນາ ແລະ   ຂະຫຍາຍການສຶກສາໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ, ທັງເປັນການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຂອງ 8 ແຂວງພາກເໜືອ. ອີງຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການ ສ້າງ ຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ (ມສ) ສະບັບເລກທີ່ 169/ນຍ ລົງວັນ ທີ 4 ພະຈິກ 2003 ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພາ ນຸວົງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນທາງ ການໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ເຊິ່ງມີລະ
ບົບ ການຮຽນ 2+3 ປະກອບ ມີ 3
ຄະນະວິຊາຄື: ຄະນະສຶກສາສາດ, ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ເສດ ຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ມາຮອດປີ 2004-2005 ໄດ້ປ່ຽນຈາກ ລະບົບ 2+3 ເປັນລະ ບົບ 1+4 ໄດ້ມີເພີ້ມ 2 ຄະນະວິຊາຄື: ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ແລະ ຄະນະວິສະວະ ກຳສາດມາເຖິງປະຈຸບັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງອະທິການບໍດີ.

ພາລະໜ້າທີ່

Souphanouvong University    ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງເປັນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງປະ ກອບມີ 5 ຄະນະວິຊາ ແມ່ນຕັ້ງຂຶ້ນ ດ້ວຍຈຸດປະສົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ວິສະວະ
  ກອນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມ
  ຊຳນິຊຳນານ, ປະສົບການ ແລະ
  ມີຈະລິຍະທຳ.
• ເພື່ອກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
  ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງ
  ດ້ານວິທະຍາສາດ
, ເຕັກນິກ ເພື່ອ
  ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.
• ເພື່ອກະຕຸ້ນການພັດທະນາການສອນລວມທັງການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າ.
• ເພື່ອເປັນສູນກາງຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ.
• ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ຮັກສາໃວ້ໃນສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ.
• ເພື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ດ້ານວິຊາ
  ສະເພາະ, ດ້ານການບໍລິຫານ, ດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ.

© 2009 ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ